Wednesday, August 23, 2006

މެހިމާލެ or ހުޅުމާލެ

.ވެދުންސަލާމައްފަހު ލިޔަމެވެ .
ކަމާބެހޭފަރާތަކުން އެއީކޮންމެ ފަރާތަކައްވީނަމަވެސް މިމެހިތަކުގެ ބަލާއިން ސަލާމަތް ވާނެގޮތެއް ހަދާދީބަލާށެވެ

No comments: