Saturday, May 13, 2006

Linux and ތާނަ

with the recent linux distro's thaana enable keyboard is shipped, I have tested on ubuntu and fedora. this is a very good improvement, should have done this long ago. anyway so what's the next step? after having a few chats with people who are interested I decided to go on with localization project. been try'n to do it for long; but did not find the time. so where goes. tonight I signed up with the gnome translation project after having a look into the translation teams did not find an entry for thaana or dhivehi. so I thought i'd sign up and start. this is middle of the night; almost morning. and wala after about one hour or so my dear old friend inn calls up. hmmm! asking me about the mail. I was happy to find out he had already signed up for this and was waiting for an answer. this is good news. guess i am not the only one and even the first. this is good.

so what next? where do we go from here. I guess we need to start the work, first step is to create locale definition file for dv_MV. Once this is created then we have a start. next will be to find people and time to translate the apps. we don't need a very big team for this, but all the help we can get will be good. so anyone interested in the project (already couple of guys have talked to me on this over msn; which really got me started) drop me a mail or to inn. lets say a week from today we meet up; next week end.by then we all would have done our research and home works as well? i

4 comments:

Inash said...

Hey Chops. Could you change my link to inash.leptone.com. Its the original URL now. Thanks.

M said...

sounds good. we do lack and miss dhivehi (Divehi) capabilities in the beloved free and open source world.

although you may get into trouble with authorities for doing these things. last time i heard a buddy of mine got into trouble for making an online dhivehi dictionary, while giving all the content credit to the relevent authorities. and to the point that they publish a news bayaan about it.

besides that, good luck and let me know if i may be of any service.

g0dchild said...

އޮތޯރިޓީސް އޮޅާލާ. އެއުޅެނީ 30 އަހަރުވަންދެން މައިކްރޯސޮފްޓް 'އެކްސްޕާރޓުން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުކޮށްފަ އެމީހުންކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ފެނަށްގޮސް ރާއްޖޭގަ ޕްރޯޕްރިއެޓަރީ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލާލަން އުޅޭ އާލާތްވަރުން ހާސްވެގެން...ބުވަހަ ހަ ހާ

Anonymous said...

ގައުމީ މަރުކަޒު މީ ބަހުގެ ހަލާކު. ހީވަނީ ޑިކްޝަނަރީއެއް ހަދަން ވެޖިއްޔާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ވަކިން ހުރިހާ ބަހެއްގެ މާނަ ލިޔަން ޖެހޭ ހެން. 2006 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ބަސްފޮތް ވިސްޓާގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ތާގައި ފުރަތަމަ ނެރުނު ބަސްފޮތަށް އަބަދު ރަންޓައިމް އެރޯ އަރާފަ އޮންނީ.

ސަމްދާނުން ބަސްފޮތް ނެރުނީމަވެސް ހީވީ މިމީހުންގެ ތަރިކަ މުދާ ގަނޑަކަށް ބަޔަކު އަރައި ގަންހެން.
ބަލަ މީ ދިވެހި ބަހޭ. އަބާސްގެ ބަފާގެ އެއްޗެއް ނޫނޭ މީ. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ބަހަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވެއޭ.